Donje informacije imaju za cilj da Vam pruže pregled na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke kao i da Vas upoznaju s Vašim pravima u vezi s obradom osobnih podataka. Pri tome, obrada osobnih podataka uvelike ovisi o tome koje usluge ste ugovorili i koje koristite. Informacije se odnose na klijente, potencijalne klijente kao i ostale fizičke osobe čije osobne podatke VODITELJ prikuplja temeljem bilo koje pravne osnove.

I. TKO JE VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA?
LARETO GRUPA d.o.o., Tarska ulica 6, Zagreb, 10000, OIB 60795023940 (VODITELJ)

II. ŠTO SU OSOBNI PODACI?
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu: Ispitanik), odnosno svaki podatak
(a) koje Ispitanik usmeno ili pisano priopći VODITELJU, i to
(i) u bilo kakvoj komunikaciji s VODITELJOM, neovisno o njezinoj svrsi, što uključuje bez ograničavanja telefonsku komunikaciju, komunikaciju digitalnim kanalima VODITELJA, na web stranici VODITELJA itd.;
(ii) ugovaranjem novih usluga i proizvoda VODITELJA;
(iii) u upitnicima i obrascima za ugovaranjem usluga i proizvoda VODITELJA;
(iv) sudjelovanjem u istraživanjima zadovoljstva klijenata VODITELJA
(b) koje VODITELJ sazna na osnovi toga što Ispitaniku pruža svoje usluge, uključujući podatke o naruđbama/kupovinama, sudjelovanju u radionicama i tečajevima, uključujući online programi, kao i druge podatke koji proizlaze iz korištenja bilo kojih proizvoda ili usluga VODITELJA, što uključuje i sve osobne podatke koje je VODITELJ saznao iz pružanja usluga ili prodaje robe iz ranijih poslovnih odnosa;
(c) koje su VODITELJU priopćile treće osobe temeljem valjane pravne osnove
(d) koje nastanu obradom bilo kojeg od gore navedenog osobnog podataka od strane VODITELJA (dalje u tekstu skupno: Osobni podaci).

III. NA KOJI NAČIN VODITELJ PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE?
VODITELJ Osobne podatke prikuplja izravno od Ispitanika ili ih je prikupila od trećih osoba temeljem druge pravne osnove. Ako su Osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, Ispitanik ima pravo biti informiran o identitetu tog izvora te, prema potrebi, pravo na informaciju o tome dolaze li njegovi Osobni podaci iz javno dostupnih izvora, a sve u skladu s važećim propisima i uzimajući u obzir iznimke od obaveza informiranja.

IV. KOJE SU SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA?
a) Ispunjenje zakonskih obveza VODITELJA ili druge svrhe određene zakonom, kao i postupanje u skladu s pojedinačnim aktima donesenim od strane relevantnih institucija Republike Hrvatske ili drugih tijela po čijem nalogu je temeljem zakonskih ili drugih propisa VODITELJ dužan postupiti. Obrada takvih Osobnih podataka je zakonska obveza VODITELJA te VODITELJ može odbiti stupiti u ugovorni odnos ili pružiti ugovorenu uslugu, odnosno, raskinuti postojeći poslovni odnos u slučaju da Ispitanik ne dostavi zakonom propisane podatke.

b) Sklapanje i izvršenje ugovora u kojemu je Ispitanik stranka, odnosno, kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Davanje Osobnih podataka u navedenu svrhu je obvezno. Ako Ispitanik odbije dati neki od podataka koji su nužni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je Ispitanik stranka uključujući i Osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe upravljanja rizicima na način i u opsegu propisanom mjerodavnim zakonima i podzakonskim aktima, VODITELJ moguće neće moći pružiti određene usluge te stoga može odbiti zasnovati ugovorni odnos.

c) Privola Ispitanika
i. za svrhu provedbe marketinških aktivnosti u okviru kojih Vam VODITELJ može dostavljati ponude i pogodnosti vezane uz nove ili već ugovorene proizvode i usluge VODITELJA te svrhu izravnog marketinga radi razvoja poslovnog odnosa s VODITELJOM.
ii. za svrhu povremenih istraživanja u vezi s obavljanjem svoje djelatnosti te u tu svrhu dostaviti Osobne podatke trećim osobama i pravnim osobama koje su registrirane za provođenje istraživanja te ih je VODITELJ angažirala za tu svrhu.
Ispitanik može u svakom trenutku povući prethodno dane privole te se ima pravo usprotiviti obradi Osobnih podataka u svrhe marketinga i istraživanja tržišta i u tom slučaju se Osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu, što ne utječe na zakonitost obrade Osobnih podataka do tog trenutka.
Davanje podataka za navedene svrhe je dobrovoljno te VODITELJ neće odbiti sklapanje ili izvršenje ugovora ako Ispitanik uskrati privolu za davanje Osobnih podataka.
d) Legitimni interes VODITELJA ili trećih strana, što uključuje, ali se ne ograničava na:;
– svrhe izravnog marketinga i istraživanja tržišta i mišljenja Ispitanika u mjeri u kojoj se nisu usprotivili obradi podataka u ove svrhe;
– poduzimanje mjera radi upravljanja poslovanjem VODITELJA kao i daljnjeg razvoja usluga i proizvoda;
– poduzimanje mjera radi osiguranja ljudi, prostora i imovine VODITELJA, što uključuje kontrolu i/ili provjeru pristupa istima;
– obradu osobnih podataka VODITELJOM za unutarnje administrativne potrebe, te zaštite računalnih i elektroničkih komunikacijskih sustava.
Ako obrađuje Osobne podatke Ispitanika temeljem legitimnog interesa, VODITELJ uvijek vodi računa o njegovim interesima i temeljnim pravima i slobodama, te osobito vodi računa o tome da njegovi interesi nisu jači od interesa VODITELJA na kojima temelji obradu Osobnih podataka, osobito ako je Ispitanik dijete.

V. NA KOJI NAČIN VODITELJ OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE?
VODITELJ obrađuje Osobne podatke u skladu s najvišim standardima Europske Unije te pozitivnih propisa Republike Hrvatske. VODITELJ izrađuje profil i temeljem privole klijenata u svrhu izravnog marketinga i/ili istraživanja tržišta.
VI. KOLIKO VODITELJ ČUVA OSOBNE PODATKE?
Vaši Osobni podaci bit će pohranjeni za vrijeme trajanja ugovornog odnosa s VODITELJOM, odnosno za vrijeme dok postoji privola Ispitanika za obradu Osobnih podataka, te za vrijeme za koje je VODITELJ zakonski obvezana čuvati određene podatke, u kom slučaju neće biti omogućena aktivna obrada Osobnih podataka u druge svrhe, već samo njihovo čuvanje (arhiviranje) u zakonom propisane svrhe.

VII. USTUPAJU LI SE OSOBNI PODACI TREĆIM OSOBAMA?
Osobni podaci Ispitanika mogu se ustupiti trećim osobama temeljem:
a) privole Ispitanika
b) izvršenja ugovora kojem je Ispitanik stranka
c) odredbi zakona i podzakonskih akata
Osobni podaci će biti dostavljeni određenim trećim osobama za koje je VODITELJ u obavezi dostave tih podataka, kao što su npr. Financijska agencija, Ministarstvo financija – Porezna uprava kao i drugim osobama kojima je VODITELJ ovlašten ili dužan dostaviti Osobne podatke temeljem Zakona o kreditnim institucija i drugih relevantnih propisa koji reguliraju bankovno poslovanje. Nadalje, Osobni podaci Ispitanika mogu biti dostavljeni i osobama s kojima VODITELJ ima ugovorni odnos, naročito pružateljima usluga i agentima. Potonje se, na primjer, odnosi na pružatelje poštanskih usluga ili usluga dostave, usluga obrade dokumenata, pružatelje informatičkih i telekomunikacijskih usluga kao i savjetodavnih, računovodstvenih te konzultantskih usluga te usluga prodaje i marketinga.
Napominjemo da su sve osobe koje zbog prirode posla koje obavljaju s VODITELJOM ili za VODITELJ imaju pristup Osobnim podacima u jednakoj mjeri dužne čuvati te podatke kao posovnu tajnu sukladno propisima koji reguliraju tajnost podataka.
Pojedinosti vezane uz svrhu obrade Osobnih podataka, primatelje ili kategorije primatelja, zakonsku osnovu za obradu Osobnih podataka kao i davanje Osobnih podataka na korištenje drugim primateljima su pobliže opisane u pojedinačnim dokumentima kao što su npr. obrasci upitnika na temelju kojih VODITELJ prikuplja pojedine podatke za korištenje usluga ili proizvoda.

VIII. IZNOSE LI SE OSOBNI PODACI U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE?
Osobni podaci Ispitanika se mogu iznijeti izvan Europskog gospodarskog prostora (nadalje: „Treće zemlje“) samo u mjeri u kojoj:
– Je to propisano zakonom ili drugim pravnim temeljem koji obvezuje VODITELJ (kao, na primjer, obavijesti koje se tiču poreznih pitanja);
– Je Ispitanik dao privolu da se Osobni podaci iznesu u treće zemlje.
U svakom slučaju, prijenos Osobnih podataka Trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji može se dogoditi kada Europska komisija odluči da treća zemlja, područje rada ili jedan ili više određenih sektora unutar te Treće zemlje, ili međunarodna organizacija o kojoj je riječ osigurava primjerenu razinu zaštite.

IX. KOJA SU PRAVA ISPITANIKA?
Svaka osoba čije Osobne podatke VODITELJ obrađuje ima pravo na pristup svim danim Osobnim podacima, kao i na njihov ispravak brisanje te ograničenje obrade i pravo na prenosivost podataka. Svaki Ispitanik VODITELJA ima pravo naknadno povući prethodno danu privolu, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
Svaki Ispitanik VODITELJA kao i osoba čije Osobne podatke VODITELJ obrađuje je ovlašten podnijeti prigovor na obradu svojih Osobnih podataka od strane VODITELJA kao voditelja obrade nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

X. KAKO OSTVARITI SVOJA PRAVA?
Ispitanicima su na raspolaganju radnici VODITELJA kojih se može kontaktirati putem maila marketing@tartufi.hr ili putem kontakt forme na web stranici https://laretofood.hr/.

Loading...